Odwiedzio nas: 6865551
                        
 

 

Domowe czujki poarowe

 

Wystpienia zdarzenia losowego, jakim jest i poar, nie jestemy w stanie przewidzie w 100 %. Moemy jednak stara si mu zapobiec stosujc rnorodne metody i sposoby. Jednym z nich, jest wykorzystanie czujki poarowej.

Domowe systemy wykrywania poaru s stosunkowo nowym tematem w naszym kraju. Do tej pory nie powicano im dostatecznej uwagi. Jednak potrzeba poprawy bezpieczestwa mieszkacw sprawia, e i na naszym rynku pojawiy si produkty z tego zakresu. W kadym domu, mieszkaniu, czy pomieszczeniach gdzie przebywaj ludzie i znajduje si mienie znacznej wartoci, powinnimy przewidzie zainstalowanie tak prostego i skutecznego w dziaaniu urzdzenia jakim jest taka czujka. Na wiecie czujki poarowe znane i stosowane s od wielu ju lat i to z bardzo pozytywnym skutkiem. Nie ulega wic
wtpliwoci, e wszelkie przedsiwzicia majce na celu ochron ycia i mienia s bardzo wane bez wzgldu na koszty (a koszt zakupu czujki nie jest naprawd wysoki, tym bardziej jeli spojrzymy na straty na jakie moemy by bez ich posiadania naraeni).

Gwnie stosowane s czujki wykrywajce dym. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, e wikszo miertelnych ofiar poarw mieszka, domw nie ginie od samych pomieni czy wysokiej temperatury, ale wanie na skutek zatrucia dymem. W pierwszej fazie poaru, gdy materia palny jeszcze si tli, pojawia si dym oraz inne toksyczne gazy poarowe, mogce prowadzi do utraty zdrowia lub ycia ludzi. Im wczeniej dym zostanie wykryty, tym wiksza bdzie szansa zachowania przy yciu mieszkacw oraz ocalenia ich dobytku.

Inne ni domowe czujki poarowe stosowane s w mieszkaniach stosunkowo rzadko.

Obecnie dostpne s tzw. autonomiczne domowe czujki poarowe, ktre w kadym gospodarstwie domowym s w stanie ju na samym pocztku tworzcego si poaru zasygnalizowa o niebezpieczestwie. Wybierajc si na zakupy, kiedy powanie mylimy o swoim bezpieczestwie, zainteresujmy si tym urzdzeniem i moliwoci jego instalacji np. u siebie w domu. Warto pamita, e stara maksyma aciska „Cokolwiek czynisz, czy z rozwag i patrz koca” nic nie stracia ze swojej aktualnoci i ci, ktrym przywieca, zdecydowanie lepiej daj sobie rad w yciu. Pamitajmy take, e tempo dzisiejszego ycia sprawia, i szeregu rzeczy nie jestemy w stanie ogarn i zdecydowanie lepiej jest, gdy pomagaj nam w tym odpowiednie urzdzenia i waciwe zabezpieczenia. Warto jest chyba spa spokojnie ze wiadomoci, e nawet nasza nieuwaga czy zapomnienie (ale nie bezmylno) nie skocz si dla nas tragicznie.

Wedug opinii specjalistw bardziej powszechne zastosowanie czujek poarowych w sposb zdecydowany ograniczyoby ilo ofiar miertelnych w poarach oraz w duej mierze zmniejszyoby straty materialne z nich wynikajce.

 
Co to jest domowa czujka poarowa, jakie s jej rodzaje oraz jakie sposoby montowania i wykorzystania?

Domowe czujki poarowe przeznaczone s do wykrywania i sygnalizowania pierwszych oznak poaru. Ostrzegaj o niebezpieczestwie ju wtedy, gdy nie wida jeszcze pomienia i nie jest odczuwalny wyrany wzrost temperatury.

Na polskim rynku s dostpne czujki nie zawierajce materiau promieniotwrczego, ktre dziaaj w oparciu o zasad wiata rozproszonego. Ich czuo jest tak ustawiona, by jak najszybciej alarmowa o nadmiarze dymu. Ten bowiem moe by sygnaem poaru w zarodku. Jednoczenie jednak, aby nie powodowa faszywego alarmu, czujka jest tak zaprogramowana, e nie zadziaa natychmiast, gdy np. pojawi si w pomieszczeniu dym z papierosa.

Generalnie dzielimy je na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy z nich moe pracowa samodzielnie i dlatego te nosi nazw: autonomicznej domowej czujki poarowej. Zasilany jest bateri o napiciu 9 V, ktra pozwala na bezproblemow prac czujki przez przynajmniej 1 rok. Drugi za rodzaj ma moliwo wsppracy z systemami sygnalizacji wamaniowej i mona go „podpina” pod napicie 12 V.

Najbardziej odpowiednim miejscem montau czujek autonomicznych jest przestrze pomidzy sypialni a pomieszczeniem (pomieszczeniami) najbardziej naraonymi na wystpienie poaru (kuchnie, pokoje dzienne). Zazwyczaj producenci czujek autonomicznych podaj na opakowaniu lub w instrukcji sugerowane miejsca ich montau.

Generalnie czujki naley instalowa na rodku pomieszczenia, na suficie, w odlegoci nie wikszej ni 7 m od miejsca, w ktrym moe wystpi poar. W przypadku, gdy czujka nie moe by zamontowana na rodku sufitu, mona j zamontowa bliej krawdzi ciany, jednak w odlegoci nie mniejszej ni 30 cm od jej krawdzi.

Czujki autonomiczne montowane w wikszych domach lub mieszkaniach mog by poczone w sie. Wszystkie czynnoci zwizane z montaem czujek wykonywa powinien specjalista, ktry najlepiej oceni, zaprojektuje i wykona monta szczeglnie w przypadkach, gdy jedna czujka nie wystarczy dla zapewnienia penego bezpieczestwa naszego domostwa.

 

Warto wiedzie, e w celu prawidowej ochrony wikszo domostw wymaga instalacji dwch lub wikszej liczby czujek. Maksymalna ochrona zapewniona jest w przypadku, gdy kade pomieszczenie ma wasn czujk.

 
Przy stosowaniu czujek dymu pamita naley, e:

  • czujka nie zabezpiecza przed powstaniem poaru, ale jedynie informuje o jego wystpieniu;
  • czujka winna by zainstalowana poprawnie, zgodnie z instrukcj montau;
  • dziaanie czujki powinno by przetestowane w miejscu jej zainstalowania;
  • dziaanie czujek i ich zasilanie powinno by okresowo sprawdzane;
  • konieczne jest zaznajomienie mieszkacw z sygnaem alarmowym czujki.


Czujek nie powinno si montowa w miejscach, gdzie wystpuje zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w porwnaniu z pozosta czci pomieszczenia (np. wietliki w dachu, nie izolowane stropy), w azienkach (para moe powodowa faszywe alarmy), bezporednio nad grzejnikami, w ssiedztwie urzdze klimatyzacyjnych, wentylatorw, w miejscach wystpowania elementw utrudniajcych ruch powietrza, na bardzo wysokich stropach.

Reasumujc, czujki poarowe s urzdzeniami stosunkowo nieskomplikowanymi o szerokich moliwociach zastosowania. Koszt ich zainstalowania jest nieporwnywalnie may w stosunku do strat, ktre mog by spowodowane poarem nie w por wykrytym. Czujki poarowe s nie tylko rdem informacji o powstaym zagroeniu, ale s rwnie podstaw do zapewnienia spokoju o ycie swoje i najbliszych a take mienie.

 

Pamitaj

bezpieczestwo Twoje i Twojej rodziny zaley przede wszystkim od Ciebie.

Staraj si wdroy w ycie swojej rodzinie powysze wskazania zachowania
w sytuacjach zagroenia