Odwiedzio nas: 6865503
                        
 

 

Czad i ogie - Obud czujno

 

Image

BAD CZUJNY!!!
Rozpocz si okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagroenie zatrucia czadem!!!


OSTRZEGAMY!
Kadego roku z powodu zatrucia tlenkiem wgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesit osb. Bardzo czsto nie ma to zwizku z powstaniem poaru, a wynika jedynie z niewaciwej eksploatacji budynku i znajdujcych si w nich urzdze i instalacji grzewczych.
 
PRZYPOMINAMY! 
Przepisy zobowizuj do czyszczenia kominw!
Zgodnie z 30 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r.  w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw, innych obiektw budowlanych i terenw (Dz. U. Nr 80 poz. 563), w obiektach w ktrych odbywa si proces spalania paliwa staego, ciekego lub gazowego, usuwa si zanieczyszczenia z przewodw dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem staym (np. wglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesicu, jeeli przepisy miejscowe nie stanowi inaczej od palenisk zakadw zbiorowego ywienia i usug gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodw wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pn. zm.) zobowizuje wacicieli i zarzdcw blokw mieszkalnych i domw jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 
RADZIMY!
Skd si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek wgla powstaje podczas procesu niepenego spalania materiaw palnych, w tym paliw, ktre wystpuje przy niedostatku tlenu w otaczajcej atmosferze.

Niebezpieczestwo zaczadzenia wynika z faktu, e tlenek wgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysami czowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciakach krwi, powodujc przy dugotrwaym naraeniu (w wikszych dawkach) mier przez uduszenie.

Co jest gwn przyczyn zaczadze?

Gwnym rdem zatru w budynkach mieszkalnych jest niesprawno przewodw kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe dziaanie wspomnianych przewodw moe wynika z:

 • ich nieszczelnoci,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejcego systemu wentylacji do standardw szczelnoci stosowanych okien i drzwi, w zwizku z wymian starych okien i drzwi na nowe.

Powysze moe prowadzi do niedronoci przewodw, braku cigu, a nawet do powstawania zjawiska cigu wstecznego, polegajcego na tym, e dym zamiast wydostawa si przewodem kominowym na zewntrz, cofa si z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobi, aby unikn zaczadzenia?

W celu uniknicia zaczadzenia naley:

 • przeprowadza kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelnoci przewodw kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie wystpowania dostatecznego cigu powietrza,
 • uytkowa sprawne techniczne urzdzenia, w ktrych odbywa si proces spalania, zgodnie z instrukcj producenta,
 • stosowa urzdzenia posiadajce stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wtpliwych naley da okazania wystawionej przez producenta lub importera urzdzenia tzw. deklaracji zgodnoci, tj. dokumentu zawierajcego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urzdzenia,
 • nie zakleja i nie zasania w inny sposb kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzi poprawno dziaania wentylacji, poniewa nowe okna s najczciej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wczeniej stosowanych w budynku i mog pogarsza wentylacj,
 • systematycznie sprawdza cig powietrza, np. poprzez przykadanie kartki papieru do otworu bd kratki wentylacyjnej; jeli nic nie zakca wentylacji, kartka powinna przywrze do wyej wspomnianego otworu lub kratki,
 • czsto wietrzy pomieszczenie, w ktrych odbywa si proces spalania (kuchnie, azienki wyposaone w termy gazowe), a najlepiej zapewni, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizowa objaww dusznoci, blw i zawrotw gowy, nudnoci, wymiotw, oszoomienia, osabienia, przyspieszenia czynnoci serca i oddychania, gdy mog by sygnaem, e ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji naley natychmiast przewietrzy pomieszczenie, w ktrym si znajdujemy i zasign porady lekarskiej.


W trosce o wasne bezpieczestwo, warto rozway zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspmiernie niski do korzyci, jakie daje zastosowanie tego typu urzdze (cznie z uratowaniem najwyszej wartoci, jak jest nasze ycie).

Jak pomc przy zatruciu tlenkiem wgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem wgla naley:

 • zapewni dopyw wieego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijajc szyby w oknie,
 • wynie osob poszkodowan w bezpieczne miejsce, jeli nie stanowi to zagroenia dla zdrowia osoby ratujcej; w przypadku istnienia takiego zagroenia pozostawi przeprowadzenie akcji subom ratowniczym,
 • wezwa suby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 • jak najszybciej poda tlen,
 • jeeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzyman akcj serca, naley natychmiast zastosowa sztuczne oddychanie np.  metod usta - usta oraz masa serca,
 • nie wolno wpada w panik, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosego z objawami zaburzenia wiadomoci w kuchni, azience lub garau; naley jak najszybciej przystpi do udzielania pierwszej pomocy.

Image

PAMITAJMY!

Od stosowania si do powyszych rad moe zalee nasze zdrowie i ycie oraz zdrowie i ycie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezornoci.

Opracowanie: Biuro Rozpoznawania Zagroe Komendy Gwnej Pastwowej Stray Poarnej

Image

PLIKI DO POBRANIA

ImageJak si ustrzec zatrucia tlenkiem wgla w mieszkaniu
ImageO czym naley wiedzie
ImageULOTKA