Odwiedzio nas: 6865523
                        
 

 

Wytyczne dotyczce procesu postpowania kwalifikacyjnego 
w stosunku do kandydatw ubiegajcych si o przyjcie do suby przygotowawczej
w Pastwowej Stray PoarnejPostanowienia oglne

1. Podczas organizowania i przeprowadzania procesu postpowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatw ubiegajcych si o przyjcie do suby przygotowawczej w Pastwowej Stray Poarnej naley bezwzgldnie zapewni jawny i otwarty charakter caego procesu.

2. Kade postpowanie naley prowadzi si w formie konkursu i zachowa form pisemn na kadym jego etapie.

3. Prowadzone postpowania uzalenione s od istniejcych potrzeb oraz moliwoci w zakresie przyj do suby i organizowane s w takich terminach aby ograniczy liczb wakatw oraz uwzgldniaj terminy rozpoczcia szkole.

4. Postpowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat ubiegajcy si o przyjcie do suby w Pastwowej Stray Poarnej, spenia okrelone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pastwowej Stray Poarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zm.), warunki do penienia suby w Pastwowej Stray Poarnej oraz okrelenie jego predyspozycji i przydatnoci do penienia tej suby.

5. Postpowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna w skadzie co najmniej trzech czonkw powoana przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP, zwana dalej „komisj".

6. Postpowanie kwalifikacyjne skada si z co najmniej czterech etapw podlegajcych ocenie. O kolejnoci poszczeglnych etapw decyduje kierownik jednostki organizacyjnej PSP.

7. Ustala si system punktowy wedug nastpujcego schematu:
a) punkty za udokumentowane wyksztacenie i kwalifikacje do 60 punktw,
b) punkty z pozostaych etapw postpowania kwalifikacyjnego (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna z czonkami komisji, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem jednostki organizacyjnej) do 50 punktw.

8. Kady kandydat podlega testom sprawnoci fizycznej. Nieprzystpienie do testw lub ich niezaliczenie powoduje wykluczenie z postpowania kwalifikacyjnego.

9. Wyniki zakoczonego postpowania kwalifikacyjnego przedstawia si do wiadomoci jego uczestnikom.

10. Kierownikom jednostek organizacyjnych PSP prowadzcym postpowanie kwalifikacyjne, z uwagi na rnorodno i specyfik stanowisk wystpujcych, w codziennym rozkadzie czasu suby, w strukturach jednostek organizacyjnych PSP oraz rnorodno wykonywanych na nich zada, pozostawia si prawo modyfikacji ustale zawartych w wytycznych i ich uzupenienia o ile s one zgodne z zasad niedyskryminowania i rwnego traktowania uczestnikw danego postpowania kwalifikacyjnego. Modyfikacje i ich zakres wymagaj zgody wyszego przeoonego.

11. Postpowanie kwalifikacyjne trwa nie duej ni 30 dni od dnia ustalonego jako termin wpywu aplikacji. W uzasadnionych przypadkach wyszy przeoony moe wyrazi zgod na ustalenie innego terminu zakoczenia powstpowania.


Postanowienia szczegowe


1. Postpowanie kwalifikacyjne ma na celu:
a) ustalenie, czy kandydat do suby spenia okrelone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pastwowej Stray Poarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) nastpujce warunki do penienia suby w PSP:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- niekaralno za przestpstwo lub przestpstwo skarbowe,
- korzystanie z peni praw publicznych,
- posiadanie co najmniej redniego wyksztacenia;
b) okrelenie predyspozycji, kompetencji i przydatnoci kandydata do suby w PSP;
c) wybr, spord osb ktre przystpiy do postpowania kwalifikacyjnego, najlepszych kandydatw do penienia suby w PSP.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Pastwowej Stray Poarnej, w ktrych jest prowadzone postpowanie, zwani dalej "przeoonymi waciwymi w sprawach postpowania", publikuj ogoszenia o naborze do suby w kierowanych jednostkach organizacyjnych Pastwowej Stray Poarnej, w szczeglnoci na stronie internetowej danej jednostki organizacyjnej Pastwowej Stray Poarnej, a take umieszczaj ogoszenia w siedzibach tych jednostek. Nie wyklucza si innych miejsc publikowania ogoszenia np. w powiatowym Urzdzie Pracy lub w innych formach.

3. Postpowanie kwalifikacyjne rozpoczyna ogoszenie, o ktrym mowa powyej i zawiera w szczeglnoci informacje o:
a) liczbie kandydatw przewidywanych do przyjcia do suby w danym okresie,
b) rodzaju stanowiska, wraz z podaniem stanowiska etatowego, miejscem penienia suby oraz rozkadem czasu suby,
c) okrelonych w ustawie wymaganiach stawianych kandydatom oraz kryteriach branych pod uwag przy okresowym opiniowaniu subowym,
d) ewentualnych dodatkowych preferencjach dotyczcych kandydatw, w tym w zakresie wyksztacenia i kwalifikacji zawodowych oraz uprawnie specjalistycznych wymaganych i oczekiwanych na danym stanowisku,
e) przebiegu postpowania kwalifikacyjnego, w tym w szczeglnoci wskazaniu systemu punktacji gratyfikujcej posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejtnoci oraz zasadach zaliczenia testw sprawnoci fizycznej,
f) wymaganych dokumentach,
g) miejscu uzyskania szczegowych informacji dotyczcych postpowania oraz wzorach np.: kwestionariuszy, owiadcze itp.,
h) terminie skadania podania o przyjcie do suby i innych wymaganych dokumentw, przy czym okres przyjmowania aplikacji nie powinien by krtszy ni 10 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogoszenia o naborze do suby,
i) miejscu i terminie skadania dokumentw aplikacyjnych (miejscem jest siedziba jednostki organizacyjnej PSP prowadzca postpowanie kwalifikacyjne, za dat przyjcia liczy si data wpywu aplikacji do jednostki, z zastrzeeniem, e oferty skadane po terminie nie bd brane pod uwag),
j) sposobie postpowania z dokumentami kandydatw, ktrzy nie zakwalifikowali si do kolejnych etapw (np. s do odbioru w jednostce do 7 dni od dnia zakoczenia postpowanie kwalifikacyjnego a po tym terminie zostan zniszczone).

4.1. Kandydat przystpujcy do postpowania kwalifikacyjnego skada nastpujce dokumenty:
a) yciorys (pisany odrcznie);
b) list motywacyjny;
c) kserokopie:
- dowodu osobistego,
- ksieczki wojskowej, o ile kandydat jest objty ewidencj wojskow,
- wiadectw pracy lub suby z poprzednich miejsc pracy lub suby, o ile wczeniej kandydat pozostawa w stosunku pracy lub suby,
- dokumentw potwierdzajcych posiadane wyksztacenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
d) podpisane owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbdnych do realizacji procesu postpowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
e) podpisanie owiadczenia o zgodzie na publikacj wynikw poszczeglnych etapw postpowania na stronie internetowej danej jednostki i w jej siedzibie,
f) podpisane owiadczenie o korzystaniu z peni praw publicznych,
g) podpisane owiadczenie o niekaralnoci za przestpstwo lub przestpstwo skarbowe,
h) aktualne zawiadczenie lekarskie, dopuszczajce kandydata do udziau w prbie wydolnociowej, tecie sprawnoci fizycznej oraz ewentualnie prbie wysokociowej lub sprawdzianie z pywania wystawionego nie wczeniej ni 30 dni przed dniem przystpienia do tego testu.

4.2. Dokumenty dotyczce kandydata, ktry zostanie wyoniony w postpowaniu zostan doczone do jego akt osobowych.

5.1. Poszczeglne etapy postpowania, przeprowadza w jednostce organizacyjnej Pastwowej Stray Poarnej, w ktrej kandydat zoy podanie o przyjcie do suby, powoywana przez waciwego kierownika jednostki organizacyjnej komisja kwalifikacyjna, zwana dalej "komisj".

5.2. Komisja dziaa do czasu zakoczenia postpowania tj. do czasu przedoenia kierownikowi jednostki protokou kocowego zawierajcego list kandydatw do suby z liczb punktw uzyskanych przez nich w poszczeglnych etapach postpowania kwalifikacyjnego.

6. Wyniki poszczeglnych etapw postpowania oraz inne czynnoci polegajce na ocenie kandydata dokumentuje si kadorazowo w formie pisemnej.

7.1. Jeden z etapw postpowania skada si z:
a) przegldu i sprawdzenia kompletnoci dokumentw zoonych przez kandydata oraz dokonania w oparciu o nie wstpnej oceny speniania przez kandydata wymaga okrelonych w ustawie,
b) oceny dokumentw dotyczcych posiadanego wyksztacenia i kwalifikacji i okrelenia zwizanej z tym liczby punktw za poszczeglne uprawnienia oraz sumy punktw.

7.2. Na tym etapie postpowania kwalifikacyjnego komisja powinna dokona oceny dodatkowych kryteriw i preferencji kandydatw do suby. Ocena preferencji odbywa si wedug systemu punktacji proponowanego w wytycznych w zaczniku nr 1. Dopuszcza si aby przeoeni waciwi w sprawach postpowania opracowali uzupenienie zapisanych w punkcie 13 zacznika systemu punktacji gratyfikujce posiadane uprawnienia i kwalifikacje kandydatw do suby w zalenoci od potrzeb suby i specyfiki stanowisk. Jednak oglna suma tych punktw moe stanowi nie wicej ni 15 punktw. Komendanci powiatowi (miejscy) PSP waciwi w sprawach postpowania, ktrzy decyduj si na wprowadzenie uzupenienia systemu punktacji musz uzyska zgod waciwego komendanta wojewdzkiego PSP.

7.3. Ten etap postpowania koczy si ocen kandydata do suby i rozstrzygniciem o zakwalifikowaniu go do kolejnego etapu postpowania. O dopuszczeniu kandydata do suby do kolejnego etapu postpowania komisja kwalifikacyjna informuje kandydata, podajc termin i miejsce przeprowadzania tego etapu postpowania.

8.1. W etapie postpowania w ktrym ocenia si sprawno fizyczn kandydata do suby ocena ta skada si z prby wydolnociowej i testw sprawnoci fizycznej i odbywa si w sposb i na zasadach okrelonych w rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu , trybu i czstotliwoci przeprowadzania okresowych profilaktycznych bada lekarskich oraz okresowej oceny sprawnoci fizycznej straaka Pastwowej Stray Poarnej ( Dz. U. Nr 261, poz. 2191 ) z zastrzeeniem, e przyjmuje si dla wszystkich kandydatw test sprawnoci fizycznej przewidziany jako prba dla mczyzn.

8.2. Warunkiem zaliczenia prby wydolnociowej i testu sprawnoci fizycznej jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY" bez punktw preferencyjnych.

8.3. Kandydat do suby przystpuje do testu sprawnoci fizycznej po okazaniu zawiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania wicze fizycznych.

8.4. Test sprawnoci fizycznej obejmuje rwnie:
a) prb wysokociow, tj. wejcie asekurowane na drabin na wysoko 20 m ustawion pod ktem 75,
b) sprawdzian z pywania polegajcy na przepyniciu 50 m dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sekund.
c) inne sprawdziany majce na celu sprawdzenie podanych umiejtnoci w zalenoci od potrzeb wynikajcych ze specyfiki suby na stanowisku, na ktre prowadzony jest nabr.

8.5. W trakcie przeprowadzania testu sprawnoci fizycznej zapewnia si waciw opiek medyczn i ratownicz.

8.6. Testy sprawnoci fizycznej o ktrych mowa w pkt. 8.4. ocenia si dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony).

8.7. Wynikiem kocowym oceny z testu sprawnoci fizycznej jest uzyskanie przez kandydata zalicze z wszystkich wicze skadajcych si na ten test.

8.8. Testom musz podda si wszyscy kandydaci.

8.9. Testy dla wszystkich kandydatw powinny by przeprowadzane w podobnych warunkach atmosferycznych (dotyczy to zwaszcza sytuacji, gdy testy trwaj duej ni jeden dzie).

9.1. Kolejny etap postpowania skada si z pisemnego testu wiedzy.

9.2. Test wiedzy skada si z 20 zada, zwizanych z funkcjonowania ochrony przeciwpoarowej i Pastwowej Stray Poarnej oraz zwizanych z wykonywanymi obowizkami na stanowisku, ktrego dotyczy postpowanie kwalifikacyjne zwanych dalej „pytaniami testowymi", i trwa 25 minut. Na pytanie testowe moliwe s cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidowa odpowied i trzy dystraktory. Za poprawne rozwizanie zadania kandydatowi do suby przyznaje si 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidowej odpowiedzi albo udzielenia wicej ni jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do suby nie przyznaje si punktu.

9.3. Bezporednio przed przystpieniem do testu wiedzy kandydat do suby
otrzymuje arkusz odpowiedzi na pytania testowe oraz arkusz z pytaniami testowymi, opatrzone piecztk danej jednostki organizacyjnej, w ktrej test jest przeprowadzany.

9.4. Przewodniczcy komisji lub zastpujcy go inny czonek komisji wykluczaj z
udziau w tecie wiedzy kandydata do suby, ktry:
a) korzysta z pomocy innych osb;
b) posuguje si urzdzeniami sucymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiaw pomocniczych;
c) zakca przebieg testu w inny ni okrelone powyej sposoby.
W przypadku wykluczenia z udziau w tecie kandydatowi do suby przyznaje si 0 punktw z testu wiedzy.

9.5. Kandydat do suby przystpuje do kolejnego etapu postpowania kwalifikacyjnego bez wzgldu na liczb punktw uzyskanych z testu wiedzy.

9.6. Za opracowanie zada do testu odpowiedzialni s komendanci wojewdzcy PSP w przypadku prowadzenia naboru do suby do komend wojewdzkich i komend powiatowych(miejskich) PSP a w pozostaych przypadkach kierownicy tych jednostek.

10.1. Kolejnym etapem postpowania jest rozmowa kwalifikacyjna w trakcie ktrej ocenie podlega w szczeglnoci:
a) motywacja do podjcia suby w Pastwowej Stray Poarnej,
b) spoeczna postawa wobec ludzi,
c) spenianie kryteriw branych pod uwag przy okresowym opiniowaniu subowym.

10.2. Liczb punktw uzyskanych przez kandydata do suby z rozmowy kwalifikacyjnej, nie wicej ni 30 punktw, przeprowadzanej przez czonkw komisji ustala si na podstawie redniej arytmetycznej liczby punktw przyznanych przez poszczeglnych czonkw komisji z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku.

10.3. Kandydat do suby moe odby rwnie rozmow kwalifikacyjn z kierownikiem jednostki organizacyjnej PSP w ktrej prowadzony jest nabr do suby lub upowanionym przez tego kierownika zastpc. Przeprowadzajcy z kandydatem rozmow kwalifikacyjn moe przyzna punkty w ramach limitu punktw o ktrym mowa w pkt. 10.2. jeeli przewidziano tak moliwo w ogoszeniu o ktrym mowa w pkt 3 lit. e.

11.1. Moliwe jest rwnie przeprowadzenie testw psychologicznych majcych na celu ocen predyspozycji intelektualnych i osobowociowych kandydata do suby, w tym jego stabilno a take odporno na stres i umiejtno radzenia sobie z jego skutkami oraz postaw i zachowa w subie. Test psychologiczny oraz rozmow z kandydatem oceniajc przedmiotowy zakres przeprowadza osoba posiadajca uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa oraz przeszkolone w zakresie stosowania tego testu.

11.2. Po zakoczeniu testw i rozmw psycholog sporzdza analiz psychologiczn wynikw uzyskanych z testu psychologicznego i sporzdza opini psychologiczn. Wyniki tej opinii przedkada si kierownikowi jednostki organizacyjnej PSP do wykorzystania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

11.3. Nieprzystpienie kandydata do testu psychologicznego jest rwnoznaczne ze skreleniem z dalszego postpowania.

12. Przed rozpoczciem testw, bada i rozmw kwalifikacyjnych, kandydat okazuje dokument potwierdzajcy jego tosamo.

13. Kandydat bezporednio w siedzibie jednostki organizacyjnej Pastwowej Stray Poarnej moe wnie do przewodniczcego komisji pisemne zastrzeenie do przebiegu czynnoci kadego z etapw postpowania lub do wynikw uzyskanych w danym etapie, niezwocznie po jego zakoczeniu, nie pniej jednak ni w dniu nastpnym od dnia podania ich do wiadomoci.

14. Komisja rozpatruje zastrzeenie kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzee kandydat zobowizany jest odebra osobicie w terminie wskazanym powyej.

15. Zakoczenie kadego etapu postpowania nastpuje odpowiednio po upywie wyej wymienionych terminw.

16. Po zakoczeniu kadego etapu postpowania jego wyniki publikuje si na stronie internetowej danej jednostki organizacyjnej i w jej siedzibie.

17. Na dalsze badania psychologiczne i komisyjne celem przyjcia do suby w Pastwowej Stray Poarnej kieruje si kandydatw zgodnie z najwysz liczb zdobytych punktw z uwzgldnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatw i aktualnych potrzeb subowych jednostki organizacyjnej Pastwowej Stray Poarnej, w ktrej kandydat ma peni sub.

18. Jeeli w cigu 12 miesicy od dnia zakoczenia postpowania kwalifikacyjnego zaistnieje potrzeba obsadzenia stanowiska w jednostce organizacyjnej Pastwowej Stray Poarnej, waciwy kierownik jednostki moe skierowa na badania, o ktrych mowa w pkt. 17 kolejn osob spord najlepszych kandydatw wymienionych w protokole z postpowania kwalifikacyjnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA: