Odwiedzio nas: 6865509
                        
 

 

Zwikszenie rodkw finansowych dla OSP


Image

– W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Stray Poarnych ponad 124 mln z. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budetu pastwa o ponad 15 mln z tylko w cigu jednego roku - powiedzia w pitek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosaw Zieliski.

Jarosaw Zieliski, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiada w Sejmie na pytania posw w sprawie rodkw przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Stray Poarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczy, e zarzuty, jakoby OSP nie otrzymyway dotacji lub otrzymyway mniej rodkw s absurdalne i nieprawdziwe. – Jest wrcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Stray Poarnych otrzymuj coraz wicej pienidzy z budetu pastwa. Nasz rzd dostrzega, e straacy ochotnicy stanowi to „drugie puco” systemu ratowniczo-ganiczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  – podkreli wiceminister spraw wewntrznych i administracji.

Wicej pienidzy dla straakw ochotnikw w 2017 r.

W 2015 r. pastwowa dotacja dla jednostek OSP wynosia 32,5 mln z i tak kwot odchodzca koalicja PO-PSL zaplanowaa w projekcie ustawy budetowej na 2016 r. – Zwikszylimy j do 36 mln, a wic o 3,5 mln z. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln z – to a o 7 mln wicej ni w roku poprzednim – przypomnia wiceminister Jarosaw Zieliski.

Dodatkowe rodki otrzymay rwnie te jednostki OSP, ktre s wczone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazao im po 73 mln z dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosa o ponad 8 mln z do poziomu 81,1 mln z.

Podsumowujc – w 2016 r. Ochotnicze Strae Poarne otrzymay, zwikszon w stosunku do roku poprzedniego kwot, 109 mln z, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosa o 15 mln z – do ponad 124 mln z. Moemy zatem powiedzie o ponad 13-procentowym wzrocie dotacji tylko w cigu jednego roku.

Nowe samochody i sprzt dla straakw ochotnikw

Wiceszef MSWiA by w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprztu dla jednostek Ochotniczych Stray Poarnych. Wiceminister poinformowa posw, e ze rodkw budetowych kupowane s m.in. samochody poarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodw ratowniczo-ganiczych. Ponad 2/3 z tych pojazdw stanowiy rednie i cikie samochody ratowniczo-ganicze. - Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodw poarniczych wynika z ich parametrw techniczno-taktycznych, ktre nie maj szerokiego zastosowania w dziaaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu rednich samochodw ratowniczo-ganiczych jest duo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia dziaa ratowniczych – zaznaczy.

Wiceminister Jarosaw Zieliski podkreli, e w 2016 r. zakupiono nowy sprzt dla straakw-ochotnikw, w tym m.in. kilka tysicy wy straackich rnego typu, 157 agregatw prdotwrczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pi do betonu, ponad 370 drabin straackich, 160 zestaww ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzdzi hydraulicznych.

Dodatkowe rodki dla OSP z Programu modernizacji

Jednoczenie wiceszef MSWiA poinformowa, e zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwoci, realizowany jest „Program modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2017-2020”. Program przewiduje take dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpoarowej wczonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego i jednostek Ochotniczych Stray Poarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w cznej kwocie 501 mln 400 tys. z. – Z tej kwoty 335 mln 800 tys. z trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. z. do pozostaych jednostek. Zakupimy m.in. okoo 500 wozw ratowniczo-ganiczych dla straakw ochotnikw – zaznaczy wiceminister.

OSP nadal bd otrzymyway rodki finansowe od firm ubezpieczeniowych

Podczas wystpienia w Sejmie, wiceminister Jarosaw Zieliski jednoznacznie zdementowa zarzuty rzekomego odebrania straakom ochotnikom pienidzy pochodzcych od ubezpieczycieli. – Zapewniam, e Ochotnicze Strae Poarne nadal bd otrzymyway     rodki pochodzce z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochron przeciwpoarow.  W projekcie  nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpoarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych rodkw, tak aby stworzy spjny system i reagowa na realne potrzeby straakw ochotnikw – powiedzia wiceszef MSWiA.

W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpynie na poziom ochrony przeciwpoarowej. Bdzie sprzyjaa podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposaenia sucego ratowaniu ludzkiego zdrowia i ycia.

Zmiany zakadaj, e to Komendant Gwny PSP, jako odpowiedzialny za organizacj ochrony przeciwpoarowej w skali caego kraju, otrzymywaby rodki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miaby obowizek ustawowy takiego ich podziau,  aby 50 proc. kwoty otrzymywaa Pastwa Stra Poarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpoarowej, m. in. Zakadowymi Straami Poarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywayby Ochotnicze Strae Poarne. – Tak wic uspokajam – pod wzgldem finansowym nic si nie zmieni, nadal poowa rodkw od ubezpieczycieli bdzie trafiaa na potrzeby straakw ochotnikw – podkreli Jarosaw Zieliski, sekretarz stanu w MSWiA.

rdo: MSWiA